Tilbake

Utførende for veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse III

Fagområdet veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering.

Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se SAK10 § 1-2 bokstav g.

Tiltaksklasse III

Eksempler på utførelse av veg-, og grunnarbeider i tiltaksklasse III:

  • veg-,og grunnarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge Vegvesenets normal N200, skråninger mot vann eller utførelse av erosjonsbeskyttelse,
  • graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop (staging, spunting) eller midlertidig grunnvannssenkning, komprimering som for NS 3420 Kap. F «normal» komprimering, dreneringsarbeider med stor risiko for vannskader (arbeidene kan også omfatte utførelse av grunnforsterkning av setningsømfintlig masse),
  • utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor belastning over 5000 ÅDT,
  • graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for store rørdimensjoner for vann, avløp, fjernvarme mv. ved høye vanntrykk og kompliserte grunnforhold (ansvarsområde omfatter også gjenfylling av grøfter med hensyn til frostskader og trafikkbelastning),
  • sprenging med skjæringshøyde mer enn 8 m fra opprinnelig nivå,
  • oppfylling av løsmasser med avvik mer enn 5 m fra opprinnelig nivå,
  • fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller skjæringer med høyde over 8 meter, med krav til fjellkontur i henhold til NS 3420 og med stor risiko for skader, og store sprengningsarbeider i vann,
  • fjellsikring i vanskelig terreng, fjellforankring og stagforankring,
  • prefabrikkerte pele- og spuntarbeider med avstivning eller forankring.

ASKOM

Utførende for riving og miljøsanering, tiltaksklasse II

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I

Utførende for fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse III

Utførende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse II

Utførende for landskapsutforming, tiltaksklasse II

Utførende for Innmåling og utstikking av tiltak tiltaksklasse II

Ansvarlig søker for alle type tiltak, tiltaksklasse I

Prosjekterende for veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse I

Prosjekterende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse I

Prosjekterende for miljøsanering, tiltaksklasse I

Ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven

Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...