Gjeldende leiebetingelser

Gjeldene leiebetingelser ved montasje

§1 Gyldighet
Nedenstående vilkår skal gjelde om ikke annet avtales mellom utleier og leietaker. Utleier er ikke bundet av muntlige avtaler gjort utenom disse leievilkår. Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i denne avtalen.

§2 Leveranse
Alt leiemateriell leveres ferdig montert og klar til bruk på leietakers avtalte arbeidssted. Leietaker bærer deretter det fulle ansvaret for leiemateriell inntil det er demontert og fjernet av utleier.

§3 Reklamasjon
Utleier utleverer det utleide materiell i driftsmessig og utprøvd stand, utstyrt med godkjente beskyttelses- og sikkerhetsanordninger. Dersom det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikke skyldes leietakers forhold, vil utleier sørge for utbedring. Eventuelle feil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, hvis så ikke har skjedd anses leiemateriell å være fri for feil og mangler ved utlevering.

§4 Leietid
Leietiden beregnes fra og med den dag da leiemateriell er montert og klart til bruk, og til og med den dagen da leiemateriell er avtalt demontert og ryddet på lager. Leie debiteres i samsvar med utleiers gjeldende prisliste og kan justeres under leieperioden.

§5 Leieberegning
Grunnleie av stillas på minimum 10 dager debiteres ved hvert leietilfelle. Leie beregnes på grunnlag av kalenderdager, og påløper fra utstyret er gjort tilgjengelig for leietaker og inntil avtalt demontering er foretatt. Transport, montering og demontering dekkes av leietaker hvis ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt.

§6 Overtagelse og fremleie
Leiemateriell får ikke uten utleiers godkjennelse brukes av andre enn leietaker. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter til andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriell.

§7 Anvendelse
Leietaker er pliktet til å holde utleier underrettet om hvor leiemateriell forvares eller anvendes. Utleier skal ha uhindret tillatelse til denne plassen. Leietaker plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring i bruk og vedlikehold, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leiemateriell korrekt, samt unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Utleier påtar seg ingen garanti for at leiemateriell tilfredsstiller leietakers behov.

§8 Tilsyn og vedlikehold
Ved tilbakelevering skal leiemateriell være nøye rengjort og med hensyn til normal slitasje i god stand. Hvis ikke rengjøring er foretatt debiteres leietakeren for dette. For utrustning som i h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§9 Skader og tap
Leietaker har ansvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kan henføres til normal slitasje. Ved hver skade må utleier underrettes snarest. Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere leiemateriell i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av den forringelse som normalt bruk og elde har påført leiemateriell. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietaker.

§10 Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleier
Utbytting av forbruksmateriell og slitedeler på arbeidsplassen bekostes av leietaker. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten utleiers godkjennelse. Utleier er berettiget til på leietakers bekostning å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette leiemateriell i samme stand som ved utlevering.

§11 Skader og driftsbrudd
Leietaker er ansvarlig for ting -, person- og følgeskader som leiemateriell og dets bruk måtte påføre ham eller en tredje mann. Utleier er ikke ansvarlig for skade eller kostnader som følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell.  

§12 Forsikring
Leiemateriell er brannforsikret i leieperioden av utleier. Egenandel belastes leietaker etter forsikringsselskapets satser. Ved skade eller tyveri skal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietaker, om mulig, å medvirke til at skaden begrenses. Leietaker forplikter seg til å holde utstyret forsvarlig låst. Tyveri-, kasko-, maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietakers ansvar.

§13 Betalingsbetingelser
På leiebeløpet tilkommer merverdiavgift. Fakturert leie skal betales innen 15 dager fra fakturadato, om ikke annet på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, per påbegynt måned. Det blir foretatt kredittvurdering av alle kunder. Om utleier foretrekker dette skal leietaker deponere et bestemt beløp.

§14 Oppsigelse
Om leietaker ikke fremlegger betaling innen avtalt tid, innstiller sine betalinger, blir slått konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måte tilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t. leieavtalen, er utleier berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbake det utleide materiell. Dersom utleier hever avtalen i slike tilfeller, er leietaker forpliktet til å returnere leiemateriell til utleier om denne krever det.

§15 Tilbakelevering
Etter at demontering er gjennomført på leietakers arbeidssted, foretar utleier registrering av materiell. Registreringen er bindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventuelt misligholds oppgjør. I tilfelle av mislighold av enhver art, kan utleier avhente utleierobjektet(ene).

§16 Force Majeure
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter denne avtalen i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. Med Force Majeure skal forstås hendelse utenfor en av partenes kontroll, som han burde ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes overvinne, eller avverge virkningen av.

§17 Tvister
De tvister som forekommer mellom utleier og leietaker skal avgjøres ved ordinære domstoler. Sarpsborg tingrett vedtas som rett verneting.

Gjeldende leiebetingelser ved utleie

Definisjoner:
«Utleier» betyr eier av leiemateriellet, Fosby Stillas AS
«Leietager»betyr vedkommende som leier leiemateriellet.
«Avtalen» betyr avtalen mellom utleier og leietager av leiemateriell.
«Leiemateriell»  betyr alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.

§ 1 Gyldighet
Vilkårene nedenfor skal gjelde om ikke annet avtales mellom utleier og leietager. Utleier er ikke bundet av  muntlige  avtaler  gjort  utenom  disse  leievilkår.  Bestemmelsene  i  denne  avtale  gjelder  også  for tilleggsutstyr,  verktøy  mm  som  måtte  bli  utlevert  leietageren  uten  å  være  særskilt  nevnt  i  denne avtalen. Avtale om utleie anses inngått når utleier skriftlig bekrefter leietagers bestilling.

§ 2 Leveranse
Alt utleiemateriell hentes på utleierens utleiested og skal på leietagers ansvar og bekostning tilbake-leveres utleieren. Utleier vil om ønskelig kunne tilby transport etter gjeldende satser. Dette avtales i hvert tilfelle og belastes leietager.

§ 3 Reklamasjon
Alt  utstyr  blir  utlevert  i  driftsklar  stand  og  tilfredsstiller  de  sikkerhetskrav  som  til  enhver  tid  er gjeldende. Dersom det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikke skyldes leietagerens forhold, vil utleieren sørge for utbedring. Eventuelle feil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, ellers ansees leiemateriell å være fri for feil og mangler.

§ 4 Leietid
Minimumsleien  er  på  3  dager.  Leietiden  løper  fra  utstyret  disponeres  av  leietager,  ved  henting  eller levering og frem til utleier har fått leiemateriell i retur og kvittering foreligger. Leiedøgn regnes fra kl.08.00 på utleveringsdag til kl.10.00 neste virkedag.

§ 5 Leieberegning
Leie beregnes på grunnlag av kalenderdager, uke, helg, eller månedsleie og påløper fra utstyret er gjort tilgjengelig for leietager og inntil avtalt retur er foretatt. Leie beregnes også i ferietiden dersom utstyret ikke  er  tilbakelevert.  Transport,  montering  og  demontering  dekkes  av  leietager  hvis  ikke  annet  på forhånd er skriftlig avtalt. Leie debiteres ved hvert leietilfelle og i samsvar med utleierens gjeldende leieprisliste og kan justeres under  leieperioden.  Alle  leiepriser  er  eksklusive  mva.  og  5%  forsikring  av  leiepris.  Prisene  indeks-reguleres årlig.

§ 6 Avbestilling
Bestillingen er bindende. Ved avbestilling etter kl.14.00 virkedagen før utlevering, belastes leietager for minimumsleie på 3 dager. Dersom utstyret ikke er hentet virkedagen etter at det er avtalt utlevert, kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietager. Utleier kan i slike tilfeller kreve minimumsleie på tre dager regnet fra den dato utstyret er avtalt utlevert.

§ 7 Overtagelse/ framleie
Leietageren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter til andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriellet. Ved overtagelse av utleiemateriell til ny leietager skal utleier underrettes umiddelbart.

§ 8 Anvendelse
Leietageren  er  pliktet  til  å  holde  utleieren  underrettet  om  hvor  utleiemateriellet  forvares  eller anvendes. Utleieren skal ha uhindret tillatelse til denne plassen. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring i bruk og vedlikehold og dermed har den nødvendige ferdighet for å behandle leiemateriellet korrekt samt unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Utleieren påtar seg ingen garanti for at leiemateriellet tilfredsstiller leietagers behov.

§ 9 Tilsyn
Utleier kan om ønskelig tilby godkjenning av stillas, ettersyn og kontroll etter f.eks. uvær eller andre forhold som kan påvirke stabiliteten og eller styrken i stillaset. Dette avtales i hvert tilfelle og belastes leietager.

§ 10 Skader på materiell og tap
Leietageren har ansvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kan henføres til normal slitasje, enten det skyldes dem selv, underordnende, tredje person eller hendig uhell som ikke kan tilskrives noen. Ved hver skade må utleieren underrettes snarest. Bortkommet leiemateriell debiteres til ny anskaffelsesverdi.

§ 11 Følgeskader og driftsbrudd
Leietageren er ansvarlig for alle følgeskader som leiemateriellet og dets bruk måtte påføre ham eller tredje person. Utleieren er ikke ansvarlig for skade eller kostnader som følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell.

§ 12 Forsikring
Leiemateriellet  er  brannforsikret  i  leieperioden  av  utleieren.  Egenandel  belastes  leietager  etter forsikringsselskapets satser. Ved skade/ tyveri skal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietager, om mulig, å medvirke til at skaden begrenses. Leietager forplikter seg til å holde utstyret forsvarlig låst. Tyveri-, kasko-, maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietagers ansvar.

§ 13 Betalingsbetingelser
På  leiebeløpet  tilkommer  merverdiavgift.  Fakturert  leie  skal  betales  innen  15  dager  fra  fakturadato, om ikke annet på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, pr. påbegynt måned. Alle  som  ønsker  et  kundeforhold  til  utleier  vil  bli  kredittvurdert.   Utleier  står  fritt  til  å  innvilge  eller avvise  kreditt.  Ved  mislighold  av  en  eller  flere  av  utleierens  fordringer,  forfaller  alle  utleierens fordringer  mot  leietager  straks  til  betaling,  og  utleier  har  rett  til  å  holde  gjenstående  leiemateriell tilbake inntil betaling er mottatt.

§ 14 Oppsigelse
Om  leietager  ikke  fremlegger  betaling  innen  avtalt  tid,  innstiller  sine  betalinger,  blir  slått  konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måte tilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t leieavtalen, er utleieren berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbake det utleide materiellet  på  leietagers  bekostning.  Dersom  utleieren  hever  avtalen  i  slike  tilfeller,  vil  utleier  kreve retur og innhente leiemateriellet umiddelbart.

§ 15 Tilbakelevering
Det  er  leietagers  ansvar  å  påse  at  samme  leiemateriell  inklusiv  utlevert  tilleggsmateriell  som  paller, strikk, pallekarmer og instruksjonsmateriell blir tilbakelevert. Utleiematerialene skal ved tilbakelevering være nøye rengjort og med hensyn til normal slitasje i godt vedlikeholdt  stand.     Ved  manglende  rengjøring  og  merking  blir  leietager  forpliktet  til  å  dekke kostnadene ved dette etter gjeldende timesatser. Ved  ordinær  tilbakelevering  foretar  utleier  sammen  med  leietager  en  registrering,  som  er  bindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventuelt misligholds oppgjør.
I tilfelle av mislighold av enhver art, kan utleier avhente utleiematerialene. Ved demontering av stillas skal stillashenger alltid pakkes på samme måte som ved utlevering. Ompakking/sortering av stillas blir debitert etter gjeldende satser. For utrustning som i h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§ 16 Force Majeure
Utleier og leietager kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, dersom det  skulle  oppstå  en  ekstraordinær  situasjon  som  etter  norsk  rett  anses  som  force  majeure,  så  som flom,  krig,  opprør,  naturkatastrofer  eller  andre  forhold  som  ingen  rår  over.  Dette  er  forhold  som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås.

§ 17 Tvister
De  tvister  som  forekommer  mellom  utleier  og  leietager  skal  avgjøres  ved  ordinære  domstoler. Sarpsborg tingrett vedtas som rett verneting

Sarpsborg, 2020

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF
Kontaktinformasjon:
69 13 25 03stillas@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...