Gjeldende leiebetingelser

Gjeldene leiebetingelser ved montasje§1 Gyldighet
Nedenstående vilkår skal gjelde om ikke annet avtales mellom utleier og leietaker. Utleier er ikke bundet av muntlige avtaler gjort utenom disse leievilkår. Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i denne avtalen.

§2 Leveranse
Alt leiemateriell leveres ferdig montert og klar til bruk på leietakers avtalte arbeidssted. Leietaker bærer deretter det fulle ansvaret for leiemateriell inntil det er demontert og fjernet av utleier.

§3 Reklamasjon
Utleier utleverer det utleide materiell i driftsmessig og utprøvd stand, utstyrt med godkjente beskyttelses- og sikkerhetsanordninger. Dersom det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikke skyldes leietakers forhold, vil utleier sørge for utbedring. Eventuelle feil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, hvis så ikke har skjedd anses leiemateriell å være fri for feil og mangler ved utlevering.

§4 Leietid
Leietiden beregnes fra og med den dag da leiemateriell er montert og klart til bruk, og til og med den dagen da leiemateriell er avtalt demontert og ryddet på lager. Leie debiteres i samsvar med utleiers gjeldende prisliste og kan justeres under leieperioden.

§5 Leieberegning
Grunnleie av stillas på minimum 10 dager debiteres ved hvert leietilfelle. Leie beregnes på grunnlag av kalenderdager, og påløper fra utstyret er gjort tilgjengelig for leietaker og inntil avtalt demontering er foretatt. Transport, montering og demontering dekkes av leietaker hvis ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt.

§6 Overtagelse og fremleie
Leiemateriell får ikke uten utleiers godkjennelse brukes av andre enn leietaker. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter til andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriell.

§7 Anvendelse
Leietaker er pliktet til å holde utleier underrettet om hvor leiemateriell forvares eller anvendes. Utleier skal ha uhindret tillatelse til denne plassen. Leietaker plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring i bruk og vedlikehold, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leiemateriell korrekt, samt unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Utleier påtar seg ingen garanti for at leiemateriell tilfredsstiller leietakers behov.

§8 Tilsyn og vedlikehold
Ved tilbakelevering skal leiemateriell være nøye rengjort og med hensyn til normal slitasje i god stand. Hvis ikke rengjøring er foretatt debiteres leietakeren for dette. For utrustning som i h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§9 Skader og tap
Leietaker har ansvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kan henføres til normal slitasje. Ved hver skade må utleier underrettes snarest. Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere leiemateriell i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av den forringelse som normalt bruk og elde har påført leiemateriell. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietaker.

§10 Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleier
Utbytting av forbruksmateriell og slitedeler på arbeidsplassen bekostes av leietaker. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten utleiers godkjennelse. Utleier er berettiget til på leietakers bekostning å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette leiemateriell i samme stand som ved utlevering.

§11 Skader og driftsbrudd
Leietaker er ansvarlig for ting -, person- og følgeskader som leiemateriell og dets bruk måtte påføre ham eller en tredje mann. Utleier er ikke ansvarlig for skade eller kostnader som følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell.  

§12 Forsikring
Leiemateriell er brannforsikret i leieperioden av utleier. Egenandel belastes leietaker etter forsikringsselskapets satser. Ved skade eller tyveri skal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietaker, om mulig, å medvirke til at skaden begrenses. Leietaker forplikter seg til å holde utstyret forsvarlig låst. Tyveri-, kasko-, maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietakers ansvar.

§13 Betalingsbetingelser
På leiebeløpet tilkommer merverdiavgift. Fakturert leie skal betales innen 15 dager fra fakturadato, om ikke annet på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, per påbegynt måned. Det blir foretatt kredittvurdering av alle kunder. Om utleier foretrekker dette skal leietaker deponere et bestemt beløp.

§14 Oppsigelse
Om leietaker ikke fremlegger betaling innen avtalt tid, innstiller sine betalinger, blir slått konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måte tilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t. leieavtalen, er utleier berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbake det utleide materiell. Dersom utleier hever avtalen i slike tilfeller, er leietaker forpliktet til å returnere leiemateriell til utleier om denne krever det.

§15 Tilbakelevering
Etter at demontering er gjennomført på leietakers arbeidssted, foretar utleier registrering av materiell. Registreringen er bindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventuelt misligholds oppgjør. I tilfelle av mislighold av enhver art, kan utleier avhente utleierobjektet(ene).

§16 Force Majeure
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter denne avtalen i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. Med Force Majeure skal forstås hendelse utenfor en av partenes kontroll, som han burde ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes overvinne, eller avverge virkningen av.

§17 Tvister
De tvister som forekommer mellom utleier og leietaker skal avgjøres ved ordinære domstoler. Sarpsborg tingrett vedtas som rett verneting.

No items found.
No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 03stillas@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...