Gjeldende leiebetingelser

Definisjoner:
«Utleier»              
betyreier av leiemateriellet, Fosby Lift AS
«Leietager»         betyrvedkommende som leier leiemateriellet.
«Avtalen»            betyravtalen mellom utleier og leietager av leiemateriell.
«Leiemateriell»  betyr alle fysiske deler som inngår ileieavtalen.

§1 Gyldighet

Nedstående vilkår skal gjelde om ikke annet avtales mellom utleier og leietager.

Utleier er ikke bundet av muntlige avtaler gjort utenom disse leievilkår. Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietageren uten å være særskilt nevnt i denne avtalen.

§2 Leveranse

Alt leiemateriell leveres fritt utleierens utleiersted og skal på leietagers ansvar og bekostning tilbakeleveres utleieren. Utleieren vil om ønskelig kunne tilby transport for leietagers regning, dette avtales i hvert tilfelle.

§3 Reklamasjon

Utleieren utleverer det utleide materiellet i driftmessig og utprøvd stand, utstyrt med godkjente beskyttelses- og sikkerhetsanordninger. Dersom der skulle vise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikke skyldes leietagerens forhold, vil utleieren sørge for utbedring. Eventuelle feil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, hvis så ikke har skjedd anses leiemateriell å være fri for feil og mangler ved utlevering.

§4 Leietid

Leietiden beregnes fra og med den dag da leiemateriellet levers av utleieren eller holdes tilgjengelig for avhenting, til og med den dagen da leiemateriellet tilbakeleveres og kvittering for dette foreligger. Leie debiteres i samsvar med utleierens gjeldende leieprisliste og kan justeres under leieperioden.

§5 Leieberegning

Grunnleie debiteres ved hvert leietilfelle. Angitt time-, dag -, uke-, eller månedsleie utgjør leiepris eksklusive merverdiavgift på leiemateriell og leieperioden ved enskiftsdrift. For del av leieperioden beregnes det leie for hel periode. Utnyttes materiellet mer enn et arbeidskift på 8 timer debiteres skifttillegg.

Lørdager, søndager og helligdager er normalt leiefrie, såvidt det utleide materiellet ikke benyttes under disse dager. For visse leiegrupper tilpasses leie hver kalenderdag. Leie debiteres også under ferieperioden om ikke materiellet i forvei er avbestilt og tilgjengelig for avhenting. Eventuell transport, montering og demontering dekkes av leietager hvis ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt.

§6 Overtagelse/ framleie

Leiemateriellet får ikke uten utleierens godkjennelse brukes av andre enn leietageren. Leietageren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter til andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriellet.

§7 Anvendelse

Leietageren er pliktet til å holde utleieren underrettet om hvor utleiemateriellet forvares eller anvendes. Utleieren skal ha uhindret tillatelse til denne plass. Leiemateriellet får kun anvendes for arbeidsoppgaver, og under arbeidsforhold det er avsett for i henhold til meddelte driftsforskrifter. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring i bruk og vedlikehold og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leiemateriellet korrekt samt unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Utleieren påtar seg ingen garanti for at leiemateriellet tilfredsstiller leietagers behov.

Dersom utleier kalles ut til arbeidssted for påstått feil på utstyr, og dette viser seg å være personlig feil, vil utleier forbeholde seg retten til å fakturere leietager for utrykningen.

§8 Tilsyn og vedlikehold

Leiemateriellet skal vedlikeholdes godt av leietageren, som derved skal følge utleierens utstedte forskrifter om drivstoff, smøremiddel, tilsyn, og vedlikehold. Leietageren må bare bruke driftsmidler og hjelpestoffer som er foreskrevet. Utleieren er berettiget til å sende kyndig personell til å instruere leietagerens personell, omkostningene for dette debiteres leietageren. Konsumert drivstoff og smøremiddel samt slitedeler og forbruksmateriell bekostes av leietageren. For tilsyn, vedlikehold og bruksanvisning skal kompetent personell tilkalles. Besiktning i samband med montasje besørges av leietageren. Ved tilbakeleveringen skal leiemateriellet være nøye rengjort og med hensyn til normal slitasje i god stand. Hvis ikke rengjøring er foretatt debiteres leietageren for dette. For utrustning som i h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§9 Skader og tap

Leietageren har ansvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kan henføres til normal slitasje. Bortkomne maskiner og materiell debiteres til nyanskaffelsesverdi. Leietageren har risiko for leiemateriellet. Han hefter for all skade som påføres leiemateriellet i leieperioden, enten det skyldes han selv, hans underordnende, tredje mann eller hendig uhell som ikke kan tilskrives noen. Ved hver skade må  utleieren underrettes snarest.Leietageren er forpliktet til å tilbakelevere leiemateriellet i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av den forringelse som normalt bruk og elde har påført leiemateriellet. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietageren.

§10 Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes utleieren.

Utbytting av forbruksmateriell og slitedeler på arbeidsplassen bekostes av leietageren. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten utleiers godkjennelse. Utleieren er forpliktet til å foreta utskiftning av deler som normalt byttes ut under drift og til å foreta vanlige småreparasjoner uten at dette skal føre til fradrag i leien samt tilsyn med, at de sikkerhetsanordninger som er på leiemateriellet ikke fjernes. Utleieren er berettiget til på leietagerens bekostning å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette leiemateriellet i samme stand som ved utlevering.

§11 Skader og driftsbrudd

Leietageren er ansvarlig for ting -, person- og følgeskader som leiemateriellet og dets bruk måtte påføre ham eller tredje mann. Utleieren er ikke ansvarlig for skade eller kostnader som følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell, enten skaden skyldes hendig uhell eller kan tilregnes utleieren.

§12 Forsikring

Leiemateriellet er brannforsikret leieperioden av utleieren. Egenandel belastes leietager etter forsikringsselskapets satser. Ved skade/ tyveri skal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietager, om mulig, å medvirke til at skaden begrenses. Leietager forplikter seg til å holde utstyret forsvarlig låst. Tyveri-, kasko-, maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietagers ansvar.

§13 Betalingsbetingelser

På leiebeløpet tilkommer merverdigavgift. Fakturert leie skal betales innen 14 dager fra fakturadato, om ikke annet er på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldene bestemmelser, pr. påbegynt måned.Om utleieren foretrekker dette skal leietageren deponere et bestemt beløp.

§14 Oppsigelse

Om leietager ikke fremlegger betaling innen avtalt tid, innstiller sine betalinger, blir slått konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måte tilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t leieavtalen, er utleieren berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbake det utleide materiellet. Dersom utleieren hever avtalen i slike tilfeller, er leietager forpliktet til returnere leiemateriellet til utleier om denne krever det.

§15 Tilbakelevering

Ved ordinær tilbakelevering foretar utleier registrering. Leietager kan delta i registreringen hos utleier. I tilfelle av mislighold av enhver art, kan utleier avhente utleierobjektet(ene). Utleier foretar registrering ved avhentingen hvor leietager kan delta. Registreringen er bindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventuelt misligholdsoppgjør.

§16 Force Majeure

Utleien gjelder med unntak av omstendigheter utleieren eller leietageren ikke rår over, og som hindrer, vanskeliggjør eller forsinker fullførelse av avtalen. Ingen part har rett til erstatning av sådanne grunner uteblitt eller forsinket utleie som er for rsaket av:

- Skade hvis oppkomst st r i samband med krig, invasjon, krigslignende hendelser, innbyrdeskrig, mytteri, revolusjon, opprør eller åtgjerd av makthavere som uavhengig har tatt makten.

- Skade hvis oppkomst eller omfatning står i samband med atomkraftprosess, for eksempel kjerneklyving, kjernesammensmelting, eller radioaktiv katastrofe.

- Tap som kan oppstå om skadeutredning, utbetaling av kontant erstatning av skadd eiendom forsinkes p  grunn av krig, krigslignende hendelser, innbyrdeskrig, revolusjon eller opprør eller på grunn av myndighetenes oppfordring, streik, lockout, blokkade eller annen lignende hendelse.

§17 Tvister

De tvister som forekommer mellom utleier og leietager skal avgjøres ved ordinære domstoler.

Sarpsborg byrett vedtas som rett verneting

Sarpsborg 2020

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF
Kontaktinformasjon:
69 13 25 01lift@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...