Gjeldende leiebetingelser

Gjeldene leiebetingelser for
Fosby Lift§1 Gyldighet
Nedenstående vilkår skal gjelde, om ikke annet avtales, mellom utleier og leietaker. Utleier er ikke bundet av muntlige avtaler gjort utenom disse leievilkår. Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i denne avtalen.

§2 Leveranse
Alt leiemateriell leveres fritt utleiers utleiested og skal på leietakers ansvar og bekostning tilbakeleveres utleier. Utleier vil om ønskelig kunne tilby transport for leietakers regning, dette avtales i hvert tilfelle.

§3 Reklamasjon
Utleier utleverer utleid materiell i driftsmessig og utprøvd stand, utstyrt med godkjente beskyttelses- og sikkerhetsanordninger. Dersom det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikke skyldes leietakers forhold, vil utleier sørge for utbedring. Eventuelle feil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, hvis så ikke har skjedd anses leiemateriell å være fri for feil og mangler ved utlevering.

§4 Leietid
Leietiden beregnes fra og med den dag da leiemateriell leveres av utleier eller holdes tilgjengelig for avhenting, til og med den dagen da leiemateriell tilbakeleveres og kvittering for dette foreligger. Leie debiteres i samsvar med utleiers gjeldende prisliste og kan justeres under leieperioden.

§5 Leieberegning
Grunnleie debiteres ved hvert leietilfelle. Angitt time-, dag -, uke-, eller månedsleie, utgjør leiepris eksklusive merverdiavgift på leiemateriell og leieperioden ved enskiftsdrift. For del av leieperioden beregnes det leie for hel periode. Utnyttes materiell mer enn et arbeidsskift på 8 timer debiteres skifttillegg. Lørdager, søndager og helligdager er normalt leiefri, så vidt det utleide materiell ikke benyttes under disse dager. For visse leiegrupper tilpasses leie hver kalenderdag. Leie debiteres også under ferieperioden om ikke materiellet i forvei er avbestilt og tilgjengelig for avhenting. Eventuell transport, montering og demontering dekkes av leietaker hvis ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt.

§6 Overtakelse og fremleie
Leiemateriell får ikke uten utleiers godkjennelse brukes av andre enn leietaker. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter til andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriell.

§7 Anvendelse
Leietaker er pliktet til å holde utleier underrettet om hvor utleiemateriell forvares eller anvendes. Utleier skal ha uhindret tillatelse til denne plass. Leiemateriell får kun anvendes for arbeidsoppgaver, og under arbeidsforhold det er avsett i h.h.t. meddelte driftsforskrifter. Leietaker plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring i bruk og vedlikehold, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leiemateriell korrekt, samt unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Utleier påtar seg ingen garanti for at leiemateriell tilfredsstiller leietakers behov.

§8 Tilsyn og vedlikehold
Leiemateriell skal vedlikeholdes godt av leietaker, som derved skal følge utleiers utstedte forskrifter om drivstoff, smøremiddel, tilsyn, og vedlikehold. Leietaker må bare bruke driftsmidler og hjelpestoffer som er foreskrevet. Utleier er berettiget til å sende kyndig personell til å instruere leietakers personell, omkostningene for dette debiteres leietaker. Konsumert drivstoff og smøremiddel, samt slitedeler og forbruksmateriell bekostes av leietaker. For tilsyn, vedlikehold og bruksanvisning skal kompetent personell tilkalles. Besiktning i samband med montasje besørges av leietaker. Ved tilbakeleveringen skal leiemateriell være nøye rengjort, og med hensyn til normal slitasje, i god stand. Hvis ikke rengjøring er foretatt debiteres leietaker for dette. For utrustning som i h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§9 Skader og tap
Leietaker har ansvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kan henføres til normal slitasje. Bortkomne maskiner og materiell debiteres til nyanskaffelsesverdi. Leietaker har risiko for leiemateriell. Han hefter for all skade som påføres leiemateriell i leieperioden, enten det skyldes han selv, hans underordnende, tredje mann, eller hendig uhell som ikke kan tilskrives noen. Ved hver skade må utleier underrettes snarest. Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere leiemateriell i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av den forringelse som normalt bruk og elde har påført leiemateriell. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietaker.

§10 Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes utleier
Utbytting av forbruksmateriell og slitedeler på arbeidsplassen bekostes av leietaker. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten utleiers godkjennelse. Utleier er forpliktet til å foreta utskiftning av deler som normalt byttes ut under drift og til å foreta vanlige småreparasjoner utenat dette skal føre til fradrag i leien, samt tilsyn med at de sikkerhetsanordninger som er på leiemateriell ikke fjernes. Utleier er berettiget til på leietakers bekostning å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette leiemateriell i samme stand som ved utlevering.

§11 Skader og driftsbrudd
Leietaker er ansvarlig for ting -, person- og følgeskader som leiemateriell og dets bruk måtte påføre ham eller en tredje mann. Utleier er ikke ansvarlig for skade eller kostnader som følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell, enten skaden skyldes hendig uhell eller kan tilregnes utleier.

§12 Forsikring
Leiemateriell er brannforsikret under leieperioden av utleier. Egenandel belastes leietaker etter forsikringsselskapets satser. Ved skade eller tyveri skal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietaker, om mulig, å medvirke til at skaden begrenses. Leietaker forplikter seg til å holde utstyret forsvarlig låst. Tyveri-, kasko-, maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietakers ansvar.

§13 Betalingsbetingelser
På leiebeløpet tilkommer merverdiavgift. Fakturert leie skal betales innen 14 dager fra fakturadato, om ikke annet er på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, per påbegynt måned. Om utleier foretrekker dette, skal leietaker deponere et bestemt beløp.

§14 Oppsigelse
Om leietaker ikke fremlegger betaling innen avtalt tid, innstiller sine betalinger, blir slått konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måte tilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t. leieavtalen, er utleier berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbake det utleide materiell. Dersom utleier hever avtalen i slike tilfeller, er leietaker forpliktet til å returnere leiemateriell til utleier om denne krever det.

§15 Tilbakelevering
Ved ordinær tilbakelevering foretar utleier registrering. Leietaker kan delta i registreringen hos utleier. I tilfelle av mislighold av enhver art, kan utleier avhente utleierobjektet(ene). Utleier foretar registrering ved avhentingen hvor leietaker kan delta. Registreringen er bindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventuelt misligholdsoppgjør.

§16 Force Majeure
Utleie gjelder med unntak av omstendigheter utleier eller leietaker ikke rår over, og som hindrer, vanskeliggjør eller forsinker fullførelse av avtalen. Ingen part har rett til erstatning av sådanne grunner uteblitt eller forsinket utleie som er forårsaket av:
- Skade hvis oppkomst står i samband med krig, invasjon, krigslignende hendelser, innbyrdeskrig, mytteri, revolusjon, opprør eller åtgjerd avmakthavere som uavhengig har tatt makten.
- Skade hvis oppkomst eller omfatning står i samband med atomkraftprosess, for eksempel kjerneklyving, kjernesammensmelting, eller radioaktiv katastrofe.
- Tap som kan oppstå om skadeutredning, utbetaling av kontanterstatning av skadet eiendom forsinkes på grunn av krig, krigslignende hendelser, innbyrdeskrig, revolusjon eller opprør eller på grunn av myndighetenes oppfordring, streik, lockout, blokade eller annen lignende hendelse.

§17 Tvister
De tvister som forekommer mellom utleier og leietaker skal avgjøres ved ordinære domstoler. Sarpsborg byrett vedtas som rett verneting.

No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 01lift@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...