Gjeldende leiebetingelser

Gjeldene leiebetingelser for
Fosby Lift

Definisjoner:
«Utleier»              
betyreier av leiemateriellet, Fosby Stillas AS
«Leietager»         betyrvedkommende som leier leiemateriellet.
«Avtalen»            betyravtalen mellom utleier og leietager av leiemateriell.
«Leiemateriell»  betyr alle fysiske deler som inngår ileieavtalen.

§ 1Gyldighet
Vilkårene nedenfor skal gjelde om ikke annet avtales mellom utleier ogleietager. Utleier er ikke bundet av muntlige avtaler gjort utenom disseleievilkår. Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr,verktøy mm som måtte bli utlevert leietageren uten å være særskilt nevnt idenne avtalen. Avtale om utleie anses inngått når utleier skriftlig bekrefterleietagers bestilling.

§ 2 Leveranse
Alt utleiemateriell hentes på utleierensutleiested og skal på leietagers ansvar og bekostning tilbake-leveres utleieren.Utleier vil om ønskelig kunne tilby transport etter gjeldende satser. Detteavtales i hvert tilfelle og belastes leietager.

§ 3 Reklamasjon
Alt utstyr blirutlevert i driftsklar stand og tilfredsstiller de sikkerhetskrav som til enhvertid er gjeldende. Dersom det skullevise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikkeskyldes leietagerens forhold, vil utleieren sørge for utbedring. Eventuellefeil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, ellers anseesleiemateriell å være fri for feil og mangler.

§ 4 Leietid
Minimumsleien er på 3 dager. Leietiden løperfra utstyret disponeres av leietager, ved henting eller levering og frem tilutleier har fått leiemateriell i retur og kvittering foreligger.

Leiedøgnregnes fra kl.08.00 på utleveringsdag til kl.10.00 neste virkedag.

§ 5 Leieberegning
Leie beregnes pågrunnlag av kalenderdager, uke, helg, eller månedsleie og påløper fra utstyret ergjort tilgjengelig for leietager og inntil avtalt retur er foretatt. Leie beregnes også i ferietiden dersomutstyret ikke er tilbakelevert. Transport, montering og demontering dekkes av leietager hvis ikke annetpå forhånd er skriftlig avtalt.

Leie debiteres ved hvert leietilfelle ogi samsvar med utleierens gjeldende leieprisliste og kan justeres underleieperioden. Alle leiepriser er eksklusive mva. og 5% forsikring av leiepris.Prisene indeks-reguleres årlig.

§ 6 Avbestilling

Bestillingen er bindende. Ved avbestillingetter kl.14.00 virkedagen før utlevering, belastes leietager for minimumsleiepå 3 dager. Dersom utstyret ikke er hentet virkedagenetter at det er avtalt utlevert, kan utleier heve avtalen med øyeblikkeligvirkning ved beskjed til leietager. Utleier kan i slike tilfeller kreveminimumsleie på tre dager regnet fra den dato utstyret er avtalt utlevert.

§ 7 Overtagelse/ framleie
Leietageren kanikke framleie eller overlate sine rettighetertil andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriellet.

Ved overtagelse av utleiemateriell til ny leietager skal utleierunderrettes umiddelbart.

§ 8 Anvendelse
Leietageren er pliktet til å holde utleieren underrettet om hvor utleiematerielletforvares eller anvendes. Utleieren skal ha uhindret tillatelse til denneplassen.

Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes avpersonell som har opplæring i bruk og vedlikehold og dermed har den nødvendigeferdighet for å behandle leiemateriellet korrekt samt unngå å utsette seg selveller andre for fare.

Utleieren påtar seg ingen garanti for atleiemateriellet tilfredsstiller leietagers behov.

§ 9 Tilsyn
Utleier kan om ønskelig tilby godkjenning av stillas, ettersyn ogkontroll etter f.eks. uvær eller andre forhold som kan påvirke stabiliteten ogeller styrken i stillaset. Dette avtales i hvert tilfelle og belastesleietager.

§ 10 Skader på materiell og tap
Leietageren haransvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kanhenføres til normal slitasje, enten det skyldes dem selv, underordnende, tredjeperson eller hendig uhell som ikke kan tilskrives noen. Ved hver skade måutleieren underrettes snarest. Bortkommet leiemateriell debiteres til nyanskaffelsesverdi.

§ 11 Følgeskader og driftsbrudd
Leietageren eransvarlig for alle følgeskader som leiemateriellet og dets bruk måtte påføreham eller tredje person. Utleieren er ikke ansvarlig for skade eller kostnadersom følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell.

§ 12 Forsikring
Leiemateriellet erbrannforsikret i leieperioden av utleieren. Egenandel belastes leietager etterforsikringsselskapets satser.

Ved skade/ tyveriskal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietager, ommulig, å medvirke til at skaden begrenses. Leietager forplikter seg til å holdeutstyret forsvarlig låst.

Tyveri-, kasko-,maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietagersansvar. 

§ 13 Betalingsbetingelser
På leiebeløpettilkommer merverdiavgift. Fakturert leie skal betales innen 15 dager fra fakturadato,om ikke annet på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto plussrenter etter gjeldende bestemmelser, pr. påbegynt måned.

Alle som ønsker etkundeforhold til utleier vil bli kredittvurdert.  Utleier står fritt til å innvilge eller avvisekreditt. Ved mislighold av en eller flere av utleierens fordringer, forfalleralle utleierens fordringer mot leietager straks til betaling, og utleier harrett til å holde gjenstående leiemateriell tilbake inntil betaling er mottatt.

§ 14 Oppsigelse
Om leietager ikkefremlegger betaling innen avtalt tid, innstiller sine betalinger, blir slåttkonkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måtetilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t

leieavtalen, erutleieren berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbakedet utleide materiellet på leietagers bekostning. Dersom utleieren heveravtalen i slike tilfeller, vil utleier kreve retur og innhente leiematerielletumiddelbart.

§ 15 Tilbakelevering
Det er leietagers ansvar å påse at sammeleiemateriell inklusiv utlevert tilleggsmateriell som paller, strikk,pallekarmer og instruksjonsmateriell blir tilbakelevert.

Utleiematerialeneskal ved tilbakelevering være nøye rengjort og med hensyn til normal slitasje igodt vedlikeholdt stand.  Ved manglenderengjøring og merking blir leietager forpliktet til å dekke kostnadene veddette etter gjeldende timesatser.

Ved ordinærtilbakelevering foretar utleier sammen med leietager en registrering, som erbindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventueltmisligholds oppgjør.

I tilfelle avmislighold av enhver art, kan utleier avhente utleiematerialene.

Ved demontering av stillas skal stillashengeralltid pakkes på samme måte som ved utlevering.

Ompakking/sorteringav stillas blir debitert etter gjeldende satser.

For utrustning somi h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§ 16 Force Majeure
Utleier ogleietager kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denneavtalen, dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som etter norskrett anses som force majeure, så som flom, krig, opprør, naturkatastrofer ellerandre forhold som ingen rår over. Dette er forhold som vesentlig innvirker påmuligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller medrimelighet unngås.

§ 17 Tvister
De tvister somforekommer mellom utleier og leietager skal avgjøres ved ordinære domstoler.Sarpsborg tingrett vedtas som rett verneting

Sarpsborg,2020

No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 01lift@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...