Aktsomhetsrapport 2023

1 Innledning

1 Innledning FOSBY konsernet arbeider for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer, og retningslinjer for etisk handel skisserer minimumskrav til våre forretningspartnere.

FNs bærekraftsmål er grunnlaget for at dagens generasjoner skal få dekket sine behov uten at det ødelegger mulighetene for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine. FOSBY jobber med relevante bærekraftsmål.

FOSBY har nulltoreranse for atferd som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer. Vi forventer at våre forretningspartnere og deres underleverandører opererer i full overensstemmelse med retningslinjenen våre, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon og miljø.

1.2 Kontaktinformasjon

Navn på morselskap: Fosby Drift AS
Med følgende datterselskap: Fosby Anlegg AS
Fosby Stillas AS
Fosby Kran AS
Fosby Lift AS
Adresse: Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg
Våre tjenester: Entreprenørvirksomhet innenfor anlegg, spesialtransport, utleie av stillas og kran.
Omsetning i rapporteringsåret (NOK): 173 506 497,00
Antall ansatte: 106
E-post adresse henvendelser om åpenhetsrapporten: Fosby@fosby.no

1.3 Rapporteringsplikt

Det er vår plikt å offentliggjøre vår redegjørelse etter åpenhetsloven. Denne rapporten har til hensikt å kartlegge vår innvirkning på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø.

Rapporten skal inneholde:

a) Generell beskrivelse av vår organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser.
b) Opplyse om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko som er avdekket.
c) Planer og tiltak som er etablert for å stanse faktiske uheldige påvirkninger eller reduserevesentlig risiko iverksatt.

2 Om vår virksomhet

2.1 Organisering og driftsområde

Fosby Drift AS eies av Fosby AS. Fosby Drift AS er morselskap i konsern med fire datterselskap, ogutgjør en allsidig entreprenør som tilbyr de fleste tjenester innenfor anlegg, spesialtransport, utleieav stillas og krantjenester.

Vårt arbeidsområde begrenser seg i hovedsak til Østfold, Akershus og Oslo.

Alle våre virksomheter er sertifiserte Miljøfyrtårn, og to av virksomhetene, Fosby Anlegg AS og FosbyStillas AS er sertifisert innenfor NS ISO 9001 Kvalitetsstyring.

Visjon og verdier:

Vår visjon har i lang tid vært Alltid til stede.

Med det sikter vi til at du som kunde hos oss, alltid skal være trygg på at vi er til stede, hver dag, også når det gjelder som mest.

Vi skal være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Våre verdier er Stolt, raus og solid.

Disse verdiene skal vi hver dag etterleve ved å være gode rollemodeller både internt mot kollegaer, men også eksternt mot kunder og samarbeidspartnere.

2.2 Interne retningslinjer

FOSBY erkjenner at vår forretningsdrift kan ha negativ innvirkning på mennesker og miljø, men med forsvarlig drift og gode rutiner skal dette reduseres så langt som mulig. Med dette i tankene har vi følgende prinsipper og kriterier som er forankret i ledelsen og styret:

Aktsomhetsvurdering

FOSBY gjennomfører aktsomhetsvurdering ved å gjennomføre sårbarhets- og mulighetsanalyse for åidentifisere potensiell negativ påvirkning på mennesker og miljø, og for å avdekke og iverksettenødvendige tiltak for å redusere slik påvirkning så langt det er mulig. Tiltakene som iverksetteevalueres og justeres ved behov.

Ansvarlig innkjøpspraksis

Ved etablert innkjøpsrutine, og retningslinjer for etisk handel skal vi styrke våre leverandørers evnetil å levere på våre krav knyttet til mennesker og miljø.

Korrupsjon

FOSBY har nulltoleranse for korrupsjon, våre ansatte skal hverken tilby eller akseptereulovlige pengegaver, eller noen annen for godtgjørelse, for å oppnå forretningsrelaterte ellerprivate fordeler, eller til fordel for deres kunder eller forretningspartnere. For å sikre mot slikhar vi etablert etiske retningslinjer, retningslinjer for etisk handel, samt varslingsrutiner.

2.3 Målsetninger og tilsvarende lovgivning

Målsetning for arbeidet med åpenhetsloven i kommende år

Vi skal i kommende år jobbe videre med utvalgte bærekraftsmål. Det er utarbeidet spesifikkebærekraftsløfter i forhold til FNs bærekraftsmål nr 5, 8, 10, 11, 12, 13 og 17.

Dette skal inkluderes i selskapets strategiplan.

3 Aktsomhetsvurdering

3.1 Overordnet om vår gjennomføring av aktsomhetsvurdering

Vi har kartlagt og vurdert faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til vår forretningsvirksomhet, eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Som verktøy for å avdekke risikoer og faktiske brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen kjernevirksomhet har vi gjennomført trivselsundersøkelse. I tillegg har vi eget varslingssystem/varslingsrutine og avvikssystemet, hvor de ansatte selv kan registrere uønskede hendelser og avvik dersom de skulle oppdage kritikkverdige forhold om brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

4 Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

FOSBY er en relativt liten virksomhet med generelt liten innvirkning på de største leverandørene. Dersom vi skulle oppdage negative konsekvenser må vi varsle våre bransjeforeninger slik at vi kan påvirke bransjen til sammen å stille krav om å ivareta menneskerettigheter, miljø, og bærekraft om vi skal ha innvirkning på de største leverandørene.

Ved kontinuerlig utvikling av våre ansatte skal vi utvikle vår kunnskap om bærekraft. Vi jobber aktivt og kontinuerlig for å bidra til bærekraftig forretningspraksis og å ivareta miljøet.

Vi ønsker å redusere våre direkte og indirekte miljøpåvirkning, og miljøfremmende tiltak skal gjennomføres så langt det er teknisk, økonomisk fornuftig og miljømessig forsvarlig.

5 Resultater og oppfølging av tiltak

Kravene i Åpenhetsloven følges opp av ledelsen, og ledelsen er ansvarlig for at disse kravene etterleves og stadig forbedres.

FOSBY jobber videre med å avdekke og iverksette tiltak og målsetninger for å imøtekomme kravene i Åpenhetsloven.

Ved ønske om ytterligere informasjon kan FOSBY kontaktes på e-post: fosby@fosby.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...