Gjeldende leiebetingelser Fosby Stillas

Klikk her for å laste ned leiebetingelser i PDF-format: Gjeldende leiebetingelser, Fosby Stillas.pdf

§ 1 Gyldighet

Nedstående vilkår skal gjelde om ikke annet avtales mellom utleier og leietager. Utleier er ikke bundet av muntlige avtaler gjort utenom disse leievilkår. Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietageren uten å være særskilt nevnt i denne avtalen.

§ 2 Leveranse

Alt leiemateriell leveres ferdig montert og klar til bruk på leietagers avtalte arbeidssted. Leietager bærer deretter det fulle ansvaret for leiemateriellet inntil det er demontert og fjernet av utleier.

§ 3 Reklamasjon

Utleieren utleverer det utleide materiellet i driftsmessig og utprøvd stand, utstyrt med godkjente beskyttelses- og sikkerhetsanordninger.Dersom det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved utlevert leiemateriell som ikke skyldes leietagerens forhold, vil utleieren sørge for utbedring. Eventuelle feil og mangler skal meldes til utleier innen 24 timer fra utlevering, hvis så ikke har skjedd anses leiemateriell å være fri for feil og mangler ved utlevering.

§ 4 Leietid

Leietiden beregnes fra og med den dag da leiemateriellet er montert og klar til bruk, og til og med den dagen da leiemateriellet er avtalt demontert og ryddet på lager. Leie debiteres i samsvar med utleierens gjeldende leieprisliste og kan justeres under leieperioden.

§ 5 Leieberegning

Grunnleie av stillas på minimum 10 dager debiteres ved hvert leietilfelle.Leie beregnes på grunnlag av kalenderdager, og påløper fra utstyret er gjort tilgjengelig for leietager og inntil avtalt demontering er foretatt.Transport, montering og demontering dekkes av leietager hvis ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt.

§ 6 Overtagelse/ framleie

Leiemateriellet får ikke uten utleierens godkjennelse brukes av andre enn leietageren. Leietageren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter til andre eller foreta rettslige disposisjoner over leiemateriellet.

§ 7 Anvendelse

Leietageren er pliktet til å holde utleieren underrettet om hvor utleiemateriellet forvares eller anvendes. Utleieren skal ha uhindret tillatelse til denne plassen. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring i bruk og vedlikehold og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leiemateriellet korrekt samt unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Utleieren påtar seg ingen garanti for at leiemateriellet tilfredsstiller leietagers behov.

§ 8 Tilsyn og vedlikehold

Ved tilbakeleveringen skal leiemateriellet være nøye rengjort og med hensyn til normal slitasje i god stand. Hvis ikke rengjøring er foretatt debiteres leietageren for dette. For utrustning som i h.h.t. arbeidsmiljøloven skal saneres, debiteres spesiell saneringskostnad.

§ 9 Skader og tap

Leietageren har ansvaret under leietiden for tap av leiemateriell så som skade som ikke kan henføres til normal slitasje. Ved hver skade må utleieren underrettes snarest.Leietageren er forpliktet til å tilbakelevere leiemateriellet i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av den forringelse som normalt bruk og elde har påført leiemateriellet.Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietageren.

§ 10 Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleier

Utbytting av forbruksmateriell og slitedeler på arbeidsplassen bekostes av leietageren. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten utleiers godkjennelse. § 10 Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleier Utbytting av forbruksmateriell og slitedeler på arbeidsplassen bekostes av leietageren. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten utleiers godkjennelse. Utleieren er berettiget til på leietagerens bekostning å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette leiemateriellet i samme stand som ved utlevering.

§ 11 Skader og driftsbrudd

Leietageren er ansvarlig for ting -, person- og følgeskader som leiemateriellet og dets bruk måtte påføre ham eller tredje mann. Utleieren er ikke ansvarlig for skade eller kostnader som følger av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelse av leid materiell 

§ 12 Forsikring

Leiemateriellet er brannforsikret i leieperioden av utleieren. Egenandel belastes leietager etter forsikringsselskapets satser.Ved skade/ tyveri skal utleier omgående underrettes. Når skade er oppstått plikter leietager, om mulig, å medvirke til at skaden begrenses.Leietager forplikter seg til å holde utstyret forsvarlig låst.Tyveri-, kasko-, maskinskade-, transportskadeforsikring eller annen forsikring er leietagers ansvar.

§ 13 Betalingsbetingelser

På leiebeløpet tilkommer merverdiavgift. Fakturert leie skal betales innen 15 dager fra fakturadato, om ikke annet på forhånd er avtalt. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, pr. påbegynt måned.Det blir foretatt kredittvurdering av alle kunder.Om utleieren foretrekker dette skal leietageren deponere et bestemt beløp.

§ 14 Oppsigelse

Om leietager ikke fremlegger betaling innen avtalt tid, innstiller sine betalinger, blir slått konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs eller på annen måte tilsidesetter sine forpliktelser i h.h.t leieavtalen, er utleieren berettiget med umiddelbar virkning å si opp avtalen, og ta tilbake det utleide materiellet.Dersom utleieren hever avtalen i slike tilfeller, er leietager forpliktet til å returnere leiemateriellet til utleier om denne krever det.

§ 15 Tilbakelevering

Etter at demontering er gjennomført på leietagers arbeidssted foretar utleier registrering av materiellet.Registreringen er bindende for partene og vil legges til grunn ved ordinært oppgjør, og eventuelt misligholds oppgjør.I tilfelle av mislighold av enhver art, kan utleier avhente utleier-objektet(ene).

§ 16 Force Majeure

Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter denne avtalen i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure.Med Force Majeure skal forstås hendelse utenfor en av partenes kontroll, som han burde ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes overvinne, eller avverge virkningen av.

§ 17 Tvister

De tvister som forekommer mellom utleier og leietager skal avgjøres ved ordinære domstoler. Sarpsborg tingrett vedtas som rett verneting

%d bloggere liker dette: