Årsrapport fra Arbeidstilsynet 2017

Dette er et utdrag av rapporten som omhandler farlig arbeid i høyden. Hele rapporten i sin helhet kan leses her.


Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at 1000 av 1600 kontrollerte virksomheter fikk stans som følge av overhengende fare for liv og helse ved arbeid i høyden. 177 virksomheter fikk i 2017 overtredelsesgebyr for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016. 

Farlig arbeid i høyden

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser, og skjer som regel i forbindelse med arbeid i høyden. I SSBs offisielle statistikk over arbeidsskader er fallulykker den hyppigste ulykkestypen som er registrert. 15 prosent (35 av 240) av arbeidsskadedødsfallene i perioden 2011-2016 ble registrert med fall som ulykkestype. I 2017 skyldtes fire av 27 arbeidsskadedødsfall fall fra høyde. Fallulykker inntreffer i de fleste næringer, men det er størst risiko for alvorlige fallulykker i bygge- og anleggsvirksomhet. En analyse av i underkant av 180 ulykker i bygge- og anleggsnæringen i 2015 viser at nesten 50 prosent av ulykkene skyldes fall fra høyde. Ulykkene skjer imens arbeid utføres på tak, golv og plattform samt stillas, og gjerne når tilskadekomne tråkker i usikrede hull eller åpninger, at underlag brister eller er løse, mangler ved rekkverk og bruk av fallsikringsutstyr. For å forebygge fallulykker er det viktig at arbeidsgiver driver systematisk HMS arbeid ved blant annet å kartlegge farer, vurdere risikofaktorer og iverksetter risikoreduserende tiltak. 

Flere målrettede aksjonstilsyn og strenge reaksjoner

Som ledd i etatens arbeid med å få ned antall ulykker, samt på bakgrunn av ovennevnte analyse av ulykker i bygge- og anleggsnæringen, ble det i 2017 gjennomført to aksjonsuker med en rekke tilsyn i næringen, hvor fokuset var farlig arbeid i høyden. I 2017 stilte vi spørsmål om farlig arbeid i høyden i om lag 1 600 av våre tilsyn, om lag halvparten av disse ble gjennomført i aksjonsperioder. I alle disse tilsynene kontrollerte inspektørene blant annet om arbeidsgiver har gjennomført risikovurdering for arbeidet i høyden, og om arbeidsgiver har sørget for at arbeidsområder som er høyere enn to meter er sikret med kollektive vernetiltak, som for eksempel stillas og rekkverk. Stillas, stiger og atkomst til tak er også typiske forhold som ble kontrollert. Før aksjonene ble det besluttet at Arbeidstilsynet skulle ta i bruk overtredelsesgebyr i et betydelig større omfang enn tidligere. I forkant av aksjonene ble næringen informert om aksjonene, målet om strengere reaksjonsbruk og bakgrunnen for dette. Hver aksjonsperiode ble omtalt i media i etterkant av hver aksjon, blant annet for å øke den preventive effekten av tilsynene. Videre ble det gjennomført en workshop med næringen hvor formålet var å formidle erfaringer fra aksjonene og spre kunnskap for bedre forebygging av fallulykker.

Totalt av alle tilsyn hvor Arbeidstilsynet har kontrollert arbeid i høyden, det vil si om lag 1 600 tilsyn ble om lag 1 000 virksomheter, det vil si mer enn 60 prosent, stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. Av disse var det mange som hadde stillas med mangler, for eksempel mangelfulle rekkverk, for stor avstand mellom stillas og vegg slik at det er mulig å falle i mellom, for dårlige stillasgulv og for dårlig fundamentering eller forankring av stillaset. I tillegg kan det være mangler ved adkomsten til stillaset eller adkomst mellom etasjene i stillaset. Slike mangler gir fallrisiko. På noen byggeplasser manglet rett og slett stillas der de burde brukt det. Andre typiske funn var stiger som kan velte eller skli, usikrede åpninger, og at det heller ikke var personlig fallsikring der det ikke fantes andre sikringstiltak mot fall. I13 mange av tilsynene hadde ikke arbeidsgiver gjennomført risikovurdering ved arbeid i høyden. Målrettede tilsyn med arbeid i høyden som tema var i 2017 et tiltak for å forebygge fallulykker, likeså etatens reaksjonsbruk i disse tilsynene.

I arbeidet med å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, hvor blant annet av aksjoner med strengere reaksjonsbruk enn tidligere var en målsetting, ble resultatet at etaten i 2017 vedtok flere overtredelsesgebyr ved brudd på regelverk om arbeid i høyden. Skadepotensialet er det sentrale momentet når størrelsen på gebyret vurderes. Dersom virksomheten tidligere har fått reaksjoner for lignende forhold, er det skjerpende. Når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret skal vi også ta hensyn til virksomhetens økonomi, men dårlig økonomi er ingen grunn til å la arbeidstakere jobbe farlig. Arbeidstilsynet bruker overtredelsesgebyr der det er nødvendig. De arbeidsgiverne som sparer penger på at de ikke ivaretar sikkerheten godt nok, vil nå i enda større grad risikere å få overtredelsesgebyr. Målet med dette er å forebygge fallulykker ved en streng reaksjonspraksis. Av de nærmere 1 600 tilsynene som kontrollerte forhold om arbeid i høyden, ble det vedtatt i overkant av 100 overtredelsesgebyr. Det utgjør omtrent halvparten av alle overtredelsesgebyrene for tilsyn vedtatt i 2017, og representerer gebyrer for mer enn 13 mill. kroner. Gjennomsnittlig beløp på overtredelsesgebyrene var på om lag 80 000 kroner. Det største overtredelsesgebyret var på 300 000 kroner. Resultater fra alle tilsynene er at flere tilfeller av farlig arbeid i høyden er avdekt, og virksomhetene fikk pålegg om utbedring av arbeidsforhold knyttet til arbeid i høyden eller andre forhold i 88 prosent av disse tilsynene. I om lag 60 prosent av tilsynene ble virksomheter stanset på grunn av farlig arbeid, og nærmere sju prosent av tilfellene ble regnet som så alvorlige at det ble vedtatt overtredelsesgebyr. Disse tilsynene og reaksjonene har også fått ringvirkninger til flere virksomheter i næringen, da det ble sendt ut pressemeldinger både i forkant og etterkant av aksjonstilsynene, hvor funn, forventede og faktiske reaksjoner ble kommunisert. Noe som har signalisert til næringen at Arbeidstilsynet har fokus på farer ved farlig arbeid i høyden, gjort virksomhetene oppmerksomme på disse risikoforholdene og vist at vi tar i bruk strenge reaksjoner når alvorlige mangler avdekkes. 

Veiledning og formidling av fakta

Arbeidstilsynet har satt farlig arbeid i høyden på dagsorden i tilsyn, men også gjennom veiledning og formidling av kunnskap. Som et resultat av samarbeidet med bygge- og anleggsnæringen og som en del av tiltakene i kjølvannet av ovennevnte aksjonsperioder, ble det i 2017 ble det gjennomført en workshop med nærmere 140 deltakere hvor arbeid i høyden var tema. Her deltok ulike foredragsholdere og deltakere fra Arbeidstilsynet, virksomheter i næringen, fagforbund og bransjeaktører. Workshop er en egnet arena for å dele kunnskap og erfaringer en gruppe har med et felles mål om å redusere skader og ulykker. Blant tema på samlingen var en presentasjon av fakta om fallulykker, hvilke grep virksomheter må ta for å jobbe sikkert i høyden, hvordan byggherren kan forebygge ulykker og hvordan prosjekteringen kan legge til rette for arbeid i høyden. I tillegg ble det gitt eksempler på nødvendige holdninger og kompetanse for å arbeide sikkert i høyden. Workshopen har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som har formidlet dette direkte til oss eller via ulike bransjeorganisasjoner. Vi har fått særskilt tilbakemeldinger på at foredragene gir god veiledning om både risikomomenter, og hvordan en forebygger via konkrete foredrag hvor virksomheter deler konkrete erfaringer som andre kan ta nytte av.

Arbeidstilsynet har holdt en rekke foredrag om å forebygge ulykker ved arbeid i høyden med sentrale aktører fra næringen til stede, for eksempel på Stillasdagene 2017, Høydekonferansen 2017 og Bygg reis deg 2017, for å nevne noen. Vi har derfor nådd bredt ut til mange aktører i bygge- og anleggsnæringen med budskap om hvorfor og hvordan man forebygger ulykker ved arbeid i høyden.

%d bloggere liker dette: