Manitou 1840

Teleskoptruck Manitou 1840. Fosby Lift. Bilde.