Manitou 1840 støtteben

Manitou 1840, Fosby Lift. Bilde.